Na czym polega prawo przyciąganiaDlaczego działa prawo przyciąganiaPrawo przyciągania Sekret

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis www.abraham-bank.org

II. Terminologia

Nazwy użyte w regulaminie oznaczają:
1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
2. Usługodawca – Właściciel serwisu www.abraham-bank.org którym jest firma ITB Vega (www.itbvega.pl), ul.Generalska 6/40, Bydgoszcz, NIP: 554-161-57-50
3. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem www.abraham-bank.org
4. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu.
5. Rejestracja - wprowadzenie do systemu informatycznego Usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
6. Zamknięta część serwisu – Część Serwisu dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników.
6. Przelew przychodzący – Wirtualne zasilenie konta Użytkownika jakie otrzymuje on na potrzeby korzystania z gry.
7. Katalogu sklepów – Część Serwisu dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników, w której publikowane są adresy sklepów wraz z krótkim opisem.
8. Ogólnodostępna lista produktów – Część Serwisu dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników, w której publikowane są informacje o dowolnych produktach (rzeczy stworzonych przez człowieka z różnych dziedzin życia).

III. Informacje ogólne o Serwisie

1. Serwis www.abraham-bank.org jest to gra internetowa poprzez przeglądarkę internetową.
Gra polega na dokonywaniu przelewów bankowych. Użytkownik systematycznie otrzymuje wirtualną gotówkę na dokonywanie przelewów. Wykonywane przelewy nie są prawdziwe, co oznacza, że Użytkownik nie zamawia fizycznych przedmiotów i usług, lecz robi to fikcyjnie, w formie zabawy.
2. Czas gry obejmuje okres 365 Przelewów przychodzących. Użytkownik nie jest zobowiązany przez Usługodawcę do systematycznego korzystania z Serwisu, co oznacza, że ilość wykonanych wirtualnych transakcji oraz czas pomiędzy nimi jest dowolny i decyduje o tym wyłącznie Użytkownik.

IV. Odpowiedzialność oraz prawo własności intelektualnej

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu oraz do wprowadzania w nim zmian i modyfikacji bez konieczności wcześniejszego informowania Użytkowników o swoich planach oraz o zakresie wprowadzanych zmian.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Użytkownika wynikających z korzystania z Serwisu lub brakiem takiej możliwości, utraty danych Użytkownika w systemie, opóźnienia w przesłaniu danych, spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanymi przez czynniki niezależne od Usługodawcy.
3. Do czynników niezależnych od Usługodawcy zalicza się w szczególności:
- przyczyny technologiczne związane z funkcjonowaniem Serwisu,
- przyczyny technologiczne wynikające z awarii transmisji lub łączy internetowych
- obciążenia łączy oraz nieprawidłowości w działaniu operatorów krajowych i zagranicznych lub brak dostępu do sieci wymienionych operatorów,
- przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz awarie urządzeń technicznych,
- inne okoliczności wynikające z nieprawidłowego działania dostawców usług oraz operatorów telekomunikacyjnych,
- siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna niezależna od działań Usługodawcy,
- konieczne przerwy eksploatacyjne i remontowe oraz inne przerwy o charakterze technicznym.
4. Do czynników niezależnych od Usługodawcy zalicza się także okoliczności wynikające z awarii urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, w tym jego błędnej obsługi lub konfiguracji.
5. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów i plików umieszczonych w Serwisie bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

V. Korzystanie z Serwisu

1. Serwis do prawidłowego działania wymaga włączonej w przeglądarce internetowej obsługi java script, flash oraz cookies. Pliki cookies potrzebne są wyłącznie do rozpoznania Użytkownika. Obsługa technologii flash potrzebna jest do zapoznania się z instrukcją obsługi Serwisu.
2. Użytkownik zapewnia, że w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem oraz z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
3. Użytkownicy Serwisu mogą zamieszczać w wybranych jego działach własne treści dostępne dla innych Użytkowników, m.in. w postaci wypowiedzi na Forum oraz wpisów do Katalogu sklepów i Ogólnej listy produktów. Zamieszczając w Serwisie własne treści i materiały dostępne dla innych Użytkowników, Użytkownik tym samym udziela Usługodawcy licencji na ich redagowanie, kopiowanie oraz publikację w różnych częściach Serwisu.
4. Wpisy zamieszczane przez Użytkowników wyrażają ich subiektywne odczucia i poglądy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.
5. Użytkownicy zamieszczający własne treści i materiały ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zgodność z prawem oraz niniejszym Regulaminem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie zatwierdzenia, edycji oraz do usuwania zamieszczanych przez Użytkowników wpisów i plików bez podania przyczyny.
6. Zabronione jest publikowanie przez Użytkowników w Serwisie treści erotyczych, rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszające zasady etyczne. Zakaz dotyczy także zamieszczania adresów stron, które zawierają powyższe treści.
7. Do Katalogu sklepów nie są przyjmowane strony w budowie lub niezawierające prawie żadnej treści, serwisy bukmacherskie, strony związane z zarabianiem w Internecie, toplisty. Zgłaszane strony powinny jasno prezentować produkty, które dostępne są do zakupu przez Internet jak również w tradycyjny sposób.
Zgłoszenia, które naruszają warunki Regulaminu są usuwane bez powiadomienia zgłaszającemu Użytkownikowi. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i opisu zgłoszonych stron. Opis zgłaszanej strony powinien składać się z kilku logicznych zdań opisujących sklep.
8. Usługodawca nie odpowiada ze treść wpisów na forum Serwisu. Treści te prezentują tylko i wyłącznie opinie Użytkowników. Wypowiedzi na forum stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i tylko tak powinny być interpretowane. Odpowiedzialność za każdą wiadomość umieszczaną na forum ponosi jej autor. Treści niezgodne z polskim prawem, nawoływujące do agresji, zawierające niecenzuralne określenia są usuwane przez Usługodawcę bez poinformowania ich autorów.
9. W wypadku naruszenia prawa lub wystąpienia roszczeń stron trzecich, Usługodawca, na mocy obowiązującego prawa, zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika uprawnionym instytucjom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
10. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania oraz do usunięcia danych Użytkownika z systemu, bez konieczności powiadamiania Użytkownika o tym zdarzeniu.

VI. Rejestracja w serwisie

1. Do korzystania z Zamkniętej części Serwisu oraz umieszczania wypowiedzi na Forum Serwisu konieczna jest Rejestracja Użytkownika w Serwisie. Rejestracja konta Użytkownika jest darmowa.
2. Nieestetyczna nazwa Użytkownika może zostać usunięta przez Usługodawcę. Nazwa Użytkownika nie powinna zawierać spacji oraz znaków diakrytycznych języka Użytkownika.
3. Aby zarejestrować się w Serwisie konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Za prawdziwość podanych danych odpowiada Użytkownik.
4. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z przekazaniem Usługodawcy swoich danych w celu świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie dodatkowych przesyłek drogą elektroniczną dotyczącą spraw związanych z Serwisem.
5. Usługodawca nie udostępnia danych Użytkowników zgromadzonych w Serwisie podmiotom zewnętrznym.
6. Wszystkie dane Użytkownika są poufne z wyjątkiem:
- jego loginu, który wyświetlany jest na Forum, pod wpisami w Katalogu sklepów oraz w Publicznej liście produktów.
- imienia i nazwiska, które wyświetlane są innym Użytkownikom Serwisu, do których Użytkownik wyśle wirtualny prezent korzystając z Serwisu.
- opisu swoich preferencji w ustawieniach Użytkownika. Opis ten jest wyświetlany innym Użytkownikom, pod warunkiem wprowadzenia go w ustawieniach.
- Adresu e-mail, który publikowany jest w treści zaproszenia wysłanego przez Użytkownika do swoich znajomych.
Powyższe wpisy i czynności są dobrowolnymi działaniami Użytkownika w Serwisie, a Usługodawca nie wymaga działań Użytkownika w tych częściach Serwisu.
7. Podanie swoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do pełnego korzystania ze wszystkich zasobów Serwisu. Użytkownik ma prawo do przeglądania i modyfikowania swoich danych podanych w czasie rejestracji poprzez ich edycję w panelu użytkownika.
8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Rejestracji oraz usunąć dane rejestracyjne z Serwisu. Aby to uczynić należy zalogować się do Serwisu, wejść do Zamkniętej Części Serwisu i z menu bocznego wybrać Ustawienia. Tam należy kliknąć w odsyłacz "usuń moje konto i dane z serwisu". Usunięcie danych należy potwierdzić drogą mailową. Dane mogą zostać usunięte bez podania przyczyny również przez administratora. Patrz punkt V. Korzystanie z Serwisu. Usunięcie danych rejestracyjnych Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z utratą przez tego Użytkownika dostępu do Zamkniętej części Serwisu.
9. Po wyrejestrowaniu Użytkownika z Serwisu wszystkie jego dane zostają usunięte z Serwisu z wyjątkiem treści wpisów które dodał na Forum, do Katalogu sklepów oraz do Publicznej listy produktów. Jeśli Użytkownik pragnie usunięcia wpisów na Forum razem z usuwanym kontem Użytkownika, wtedy do jego obowiązku należy także usunięcie własnych wpisów na Forum. W innym przypadku wpisy te pozostaną bez możliwości usunięcia, ponieważ po usunięciu konta Użytkownika Administrator nie ma możliwości zweryfikowania właściciela wpisów na Forum.
10. Usuwane są konta zarejestrowanych użytkowników, którzy nie dokonali pierwszego logowania przez okres 1 miesiąca.

VII. Płatności i reklamacje

1. Opłaty pobierane są za korzystanie z Serwisu i następują w okresach co 30 Przelewów przychodzących, począwszy od 6 przelewu przychodzącego.
Opłata jest dobrowolna z zadanego zakresu: od 1 do 10 PLN lub innej waluty, którą wybrał Użytkownik - płatności przelewem lub kartą kredytową, prócz tego dostępne jest kilka stawek SMS - od 2,46 PLN do 7,38 PLN. Użytkownik sam wybiera wysokość opłaty mieszczącą się w podanym wyżej zakresie.
Płatności realizowane są poprzez:
- platnosci.pl
- PayPal
2. Brak dokonania płatności przez Użytkownika w wyznaczonym czasie oznacza wyłączenie możliwości wykonywania przelewów w grze.  
3. W przypadku rezygnacji z usługi w trakcie jej trwania Usługodawca nie zwraca wpłaconej kwoty.
4. Reklamacje dotyczące problemów z płatnościami elektronicznymi należy przekazywać przez formularz pocztowy dostępny na stronie kontaktowej Serwisu.

VIII. Zmiany regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej Serwisu.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
O co tu chodzi?
obejrzyj super krótką
prezentację gry
Dołącz do nas!
Sprawdź jaką radość
daje Abraham Bank
prawo przyciągania film
Lubisz Abraham Bank?
AB dotacja - prawo przyciągania

Ostatnie wpisy z forum:

syllaqmadam - 08-05-2012: 21:33:26
Jola - 08-05-2012: 20:42:21
Jola - 08-05-2012: 19:58:06
moriganis - 08-05-2012: 11:48:42
Kasiczka - 08-05-2012: 01:11:31
Kasiczka - 07-05-2012: 23:44:55
Nova - 07-05-2012: 21:27:23
Lambar - 05-05-2012: 23:36:51
Lambar - 05-05-2012: 23:36:02
Aliss - 05-05-2012: 23:13:16
na górę strony

Prawo przyciągania i znani ludzie:

Pamiętaj, że żyjesz w wibrującym Wszechświecie i że wszystkie rzeczy są sterowane przez prawo przyciągania. Otrzymujesz to, o czym myślisz, niezależnie od tego, czy chcesz tego, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania daje Ci to, o czym myślisz - koniec, kropka!

Lisa Nichols
Ludzie, którzy przyciągnęli do swego życia bogactwo, posługiwali się Sekretem, świadomie lub nieświadomie. Snują myśli o obfitości i bogactwie, i nie dopuszczają do siebie żadnych myśli przeciwnych. Ich główne, zasadnicze myśli dotyczą bogactwa. Znają tylko bogactwo i nic innego nie istnieje w ich umyśle. Czy są tego świadomi, czy nie, te dominujące myśli są właśnie tym, co przyniosło im bogactwo. To prawo przyciągania w praktyce.

Bob Proctor
Prawo przyciągania działa zawsze; to bez znaczenia, czy w nie wierzysz, albo czy je rozumiesz, czy też nie.

Bob Proctor
Wszechświat oferuje wszystkie rzeczy wszystkim ludziom poprzez prawo przyciągania. Masz możliwość wyboru tego, czego pragniesz doświadczyć. Chcesz, by wystarczyło dla Ciebie i każdego? Więc wybierz to i wiedz, że „istnieje obfitość wszelkich rzeczy”.

Michael Bernard Beckwith
Naszym zadaniem - jako istot ludzkich -jest bezustanne myślenie o tym, czego chcemy, sprawianie, by to, czego chcemy, było w naszym umyśle absolutnie jasne i dokładnie określone, tym samym ożywiamy jedno z największych praw we Wszechświecie, prawo przyciągania. Stajesz się tym, o czym najczęściej myślisz, ale także to przyciągasz.

John Assaraf
Jesteś twórcą samego siebie, a prawo przyciągania to Twoje potężne narzędzie, które pozwala Ci stworzyć wszystko, czegokolwiek w życiu zapragniesz. Uświadom sobie jego magię i własną wielkość.

Bob Proctor
Wszystkie żywe istoty działają poprzez prawo przyciągania. W przypadku ludzi różnica polega na tym, że posiadają umysł, który potrafi rozpoznawać. W doborze myśli ludzie mogą się posługiwać wolną wolą. Posiadają moc intencjonalnego myślenia i tworzenia całego swego życia za pomocą umysłu.

Lisa Nichols
Prawo działa, o ile myślisz. Ilekroć Twoje myśli płyną, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o przeszłości, prawo przyciągania działa. Kiedy myślisz o teraźniejszości czy przyszłości, prawo przyciągania działa. To bezustanny proces. Nie ma przycisku „pauza” ani „stop”. Prawo funkcjonuje zawsze, podobnie jak Twoje myśli.

Lisa Nichols
Im więcej ćwiczysz, im bardziej dostrzegasz prawo przyciągania rzeczy do Ciebie, tym większym magnesem się stajesz, ponieważ zyskujesz dodatkowo moc wiary, przekonania i wiedzy.

Bob Proctor
Możesz wybrać, co zechcesz, ale musisz to jasno określić. To Twoja praca. Jeśli tego nie zrobisz, prawo przyciągania nie będzie mogło zaspokoić Twoich pragnień. Wyślesz jednocześnie różne częstotliwości i siłą rzeczy osiągniesz niejednoznaczne rezultaty.

Bob Proctor
Wszechświat to lustro, a prawo przyciągania odbija w Twoim kierunku Twoje dominujące myśli. Jeśli będzie wracał w myślach do tego, że jeszcze nie otrzymałeś upragnionej rzeczy, to tym samym będziesz przyciągał właśnie to, że jej nie otrzymałeś. Musisz uwierzyć, że już ją masz. Musisz emitować częstotliwość uczucia, jakie daje posiadanie, by te obrazy powróciły jako Twoje życie.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania jest to podstawa świata, Wszechświata i Wszystkiego-Co-Jest. Rzeczy o zbliżonej wibracji przyciągają się wzajemnie.

Esther i Jerry Hicks
Wszechświat nie odróżnia osoby, która faktycznie jest w posiadaniu miliona dolarów, od osoby, która czuje się, jakby miała milion dolarów. A kiedy poczujesz się jakbyś miał taką sumę, twoja wibracja będzie taka, że prawo przyciągania będzie musiało dostarczyć ci rzeczy odpowiadających tej wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania nie zważa na to, czy postrzegasz coś jako dobre, czy złe, albo czy nie chcesz czegoś, czy też chcesz i odpowiada na Twoje myśli. Zatem jeśli patrzysz na górę swoich długów, czując się z ich powodu okropnie, to wysyłasz sygnał do Wszechświata. „Czuję się naprawdę źle z powodu tego długu”. Sam się w tym utwierdzasz. Odczuwasz to na każdym poziomie swojego istnienia. I sprawiasz, że dostajesz tego więcej.

Bob Doyle
W analogiczny sposób, w jaki prawo grawitacji konsekwentnie reaguje na wszelką materię fizyczną waszej planety, prawo przyciągania konsekwentnie reaguje na wszelkie wibracje. Każda projekcja myśli, niezależnie od tego czy jest ona efektem skupienia uwagi na przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości, stanowi wibrację i z tej racji posiada moc przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Im więcej uwagi czemuś poświęcasz, tym intensywniej prawo przyciągania reaguje, tym szybciej płynie Energia, a ty rozpoznajesz, że Energia płynie szybciej, po uczuciach, które określasz mianem entuzjazmu, pasji, wylewności lub radości.

Esther i Jerry Hicks
Jak możesz oczekiwać, że ktoś inny będzie cieszył się Twoim towarzystwem, jeśli Ty sam się nim nie cieszysz? I znowu prawo przyciągania pomoże Ci w tym. Musisz bardzo dokładnie określić samego siebie. Oto pytanie, które powinieneś rozważyć: czy traktujesz siebie tak, jakbyś chciał, by inni traktowali Ciebie?

James Ray
Nie jest możliwe, abyś w sposób ciągły poświęcał swoją uwagę temu, czego chcesz, a nie otrzymał tego. Prawo przyciągania daje ci bowiem gwarancje, że to, na czym się głównie koncentrujesz, pojawi się w twoim doświadczeniu.

Esther i Jerry Hicks
Tak jak prawo grawitacji, prawo przyciągania nigdy się nie myli. Nie widujesz latających świń - prawo grawitacji nie popełnia błędu i nie zapomina tego akurat dnia zastosować zasady przyciągania ziemskiego do świń. Podobnie nie ma wyjątków, jeśli chodzi o prawo przyciągania.

Lisa Nichols
Prawdę mówiąc, niektórzy spośród wielkich myślicieli przeszłości określali prawo przyciągania jako prawo miłości. I jeśli głębiej się nad tym zastanowisz, zrozumiesz dlaczego. Jeśli obdarzysz kogoś niepochlebnymi myślami, to doświadczysz objawów tych niepochlebnych myśli. Nie możesz skrzywdzić kogoś swoimi myślami, krzywdzisz tylko siebie. Jeśli snujesz myśli pełne miłości, zgadnij, kto na tym zyskuje? Ty!

James Ray
W ciągu dnia, kiedy funkcjonujesz, prawo przyciągania działa w każdej sekundzie. Wszystko, co myślimy i czujemy, tworzy naszą przyszłość. Jeśli się martwisz albo boisz, to przez cały dzień przyciągasz do siebie jeszcze więcej negatywnych rzeczy i emocji.

Marci Shimoff
Każda myśl wibruje. Każda myśl wysyła sygnały. Każda myśl przyciąga odpowiedni sygnał, który jest odpowiedzią na nią. Ten proces nazywamy Prawem przyciągania. Prawo przyciągania mówi: Podobne Przyciąga Podobne.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania to prawo natury. Jest bezosobowe i nie dostrzega tego co dobre czy złe. Otrzymuje Twoje myśli i przesyła je z powrotem do Ciebie jako Twoje doświadczenie życiowe. Prawo przyciągania po prostu daje Ci to, o czym myślisz.

Bob Doyle
Niezależnie od tego, jakimi słowami się posługujesz - "skupiam uwagę; myślę; przypominam sobie; zastanawiam się,- obserwuję; wyobrażam sobie; marzę" - emitujesz z siebie wibracje, na które odpowiada prawo przyciągania.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania zawsze dostarcza ci możliwości osiągnięcia równowagi myśli. Od tej reguły nie ma wyjątków. Otrzymujesz to, o czym myślisz - niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy też nie.

Esther i Jerry Hicks
Jeśli narzekasz, prawo przyciągania przyniesie więcej sytuacji dających Ci okazję do narzekania. Jeśli słuchasz, jak narzeka ktoś inny, i skupiasz się na tym, jeśli współczujesz mu i zgadzasz się z nim, to w tym momencie przyciągasz do siebie więcej sytuacji dających powody do narzekania.

Michael Bernard Beckwith
Zasadniczo prawo przyciągania mówi, że to co podobne się przyciąga. Na dobrą sprawę jednak rzecz dotyczy myśli.

Bob Doyle
Prawo przyciągania tak naprawdę jest posłuszne. Kiedy myślisz o rzeczach, których pragniesz, i skupiasz się na nich ze wszystkich sił, to prawo przyciągania daje Ci dokładnie to, czego pragniesz, za każdym razem. Prawo przyciągania nie reaguje na to, czego nie chcesz. Objawia się tym, o czym myślisz, i to coś będzie się uparcie pojawiać. Prawo przyciągania nie jest uprzedzone wobec tego, co stanowi przedmiot czyichś pragnień czy niechęci.

Lisa Nichols
Prawo przyciągania, nauka i praktyka tego prawa, to umiejętność zrozumienia wszystkiego, co pomoże Ci wywołać w sobie uczucie posiadania upragnionej rzeczy już teraz.

Bob Doyle
Rób to, co kochasz i co przynosi Ci radość. Jeśli nie wiesz, co przynosi Ci radość, zadaj sobie pytanie: „Co jest moją radością?”. I gdy znajdziesz to i poświęcisz się temu, prawo przyciągania uruchomi w Twoim życiu lawinę radosnych rzeczy, ludzi, okoliczności, wydarzeń i okazji, a wszystko dlatego, że promieniujesz radością.

Jack Canfield
Wibrujący Wszechświat jest oparty o prawo przyciągania. Wszechświat wszystko w sobie zawiera. Kiedy zwracasz uwagę na coś, czego pragniesz, i mówisz temu tak, włączasz to w przestrzeń swoich wibracji. Kiedy jednak patrzysz na coś, czego nie pragniesz, i mówisz temu nie, także włączasz to w przestrzeń swoich wibracji.

Esther i Jerry Hicks
Prawo przyciągania to prawo stworzenia. Fizyka kwantowa mówi nam, że cały świat wynurzył się z myśli! Tworzysz swoje życie poprzez swoje myśli i prawo przyciągania; każdy to robi. Nie wystarczy tylko o tym wiedzieć! To prawo zawsze działało w Twoim życiu i życiu każdej innej osoby na przestrzeni dziejów. Kiedy sobie uświadamiasz to wielkie prawo, tym samym uświadamiasz sobie, jak niewiarygodnie potężny jesteś i że możesz za sprawą MYŚLI urzeczywistnić swoje życie.

Bob Proctor
Prawo przyciągania możesz dostrzec wszędzie. Przyciągasz do siebie wszystko. Ludzi, pracę, okoliczności, zdrowie, dług, radość, samochód, którym jeździsz, społeczność, w której żyjesz, l przyciągasz to wszystko jak magnes. Powodujesz to, o czym myślisz. Całe Twoje życie jest manifestacją myśli, które funkcjonują w Twojej głowie.

Lisa Nichols
Najłatwiej pojmuję prawo przyciągania, kiedy myślę o sobie jak o magnesie; wiem, że przyciągnie on inny magnes. Jesteś najpotężniejszym magnesem we Wszechświecie! Zawierasz w sobie siłę potężniejszą od czegokolwiek na Ziemi i ta niezgłębiona magnetyczna moc emanuje przez Twoje myśli.

John Assaraf
Prawo przyciągania nie odpowiada na twoje słowa, lecz na wibracje, które promieniują z ciebie. Możesz używać dobrze brzmiących słów, a jednocześnie pozostawać w stanie oporu wobec własnego Dobrostanu. Nie są bowiem ważne słowa, lecz twoje prawdziwe uczucia.

Esther i Jerry Hicks